Aigis Wiki
Advertisement
Aigis Wiki

Giphy.gif


Icon Name Rank Level Skill CR
Eterna AW2v2 Icon.png Eterna AW2 Icon.png 99/99 SAW 5/5
Wendy AW2v1 Icon.png Wendy AW2 Icon.png 99/99 SAW 3/3
50px Duo (Christmas) AW2 Icon.png 99/#default: AW2[rarity] 5/5 3/3
Ema AW2v2 Icon.png Ema AW2 Icon.png 99/99 5/5 3/3
50px Aurora AW2 Icon.png 99/99 5/5 3/3
Hakunokami AW2v1 Icon.png Hakunokami AW2 Icon.png 99/99 10/10 5/5
Diana AW2v1 Icon.png Diana AW2 Icon.png 99/99 5/5 3/3
Rion AW Icon.png Rion AW Icon.png 99/99 SAW 3/3
Hibari AW Icon.png Hibari AW Icon.png 99/99 10/10 5/5
Jin-Guang Sheng-Pu AW Icon.png Jin-Guang Sheng-Pu AW Icon.png 99/99 SAW 3/3
Aisha AW2v2 Icon.png Aisha AW2 Icon.png 99/99 SAW 3/3
Nagi AW2v1 Icon.png Nagi AW2 Icon.png 99/99 10/10 5/5
Silvia AW Icon.png Silvia AW Icon.png 99/99 5/5 3/3
Moltena AW Icon.png Moltena AW Icon.png 99/99 5/5 3/3
Ibuki AW2v2 Icon.png Ibuki AW2 Icon.png 99/99 SAW 3/3
Tifa AW Icon.png Tifa AW Icon.png 99/99 5/5 3/3
Juubei AW Icon.png Juubei AW Icon.png 99/99 5/5 3/3
Nataku AW Icon.png Nataku AW Icon.png 24/99 5/5 3/3
Shu-Xian AW Icon.png Shu-Xian AW Icon.png 99/99 5/5 3/3
White Emperor Icon.png White Emperor 99/99 10/10 5/5
Elmira AW Icon.png Elmira AW Icon.png 99/99 SAW 3/3
Sybilla Icon.png Sybilla 80/80 5/5 3/3
Shadia AW Icon.png Shadia AW Icon.png 99/90 10/10 5/5
Despia AW Icon.png Despia AW Icon.png 99/99 SAW 3/3
Mireille AW Icon.png Mireille AW Icon.png 6/99 5/5 3/3
Socie AW Icon.png Socie AW Icon.png 67/99 5/5 3/3
Cornelia AW Icon.png Cornelia AW Icon.png 81/99 5/5 3/3
Adelaide Icon.png Adelaide CC Icon.png 1/80 5/5 3/3
Eleonora AW Icon.png Eleonora AW Icon.png 30/99 5/5 3/3
Karma (Black) AW Icon.png Karma (Black) AW Icon.png 99/99 5/5 5/5
Sonken Bundai Icon.png Sonken Bundai 41/80 5/5 3/3
Emelda (Valentine's) Icon.png Emelda (Valentine's) CC Icon.png 1/#default: CC[rarity] 1/5 3/3
Silvia (Swimsuit) Icon.png Silvia (Swimsuit) 1/50 1/5 3/3
Noire Icon.png Noire 40/80 10/10 5/5
Farne (Bride) Icon.png Farne (Bride) 40/80 10/10 5/5
Metus AW Icon.png Metus AW Icon.png 40/99 10/10 5/5
Kayou Icon.png Kayou 10/80 3/3 3/3
Shino AW Icon.png Shino AW Icon.png 1/99 10/10 5/5
Anya Icon.png Anya 1/80 5/5 0/0
Erlang Shen Icon.png Erlang Shen 1/80 5/5 3/3
Reshia AW Icon.png Reshia AW Icon.png 84/99 10/10 5/5
Elias AW2 Icon.png Elias AW2 Icon.png 99/99 10/10 5/5
D'Arc AW2 Icon.png D'Arc AW2 Icon.png 99/99 5/5 3/3
Odette AW Icon.png Odette AW Icon.png 90/90 16/16 5/5
Livre AW Icon.png Livre AW Icon.png 90/90 5/5 3/3
Spica AW Icon.png Spica AW Icon.png 90/90 5/5 2/2
Cloris AW2 Icon.png Cloris AW2 Icon.png 99/99 5/5 3/3
Ernesta Icon.png Ernesta CC Icon.png 60/#default: CC[rarity] 5/5 3/3
Meer Icon.png Meer CC Icon.png 60/60 5/5 3/3
Katie AW2 Icon.png Katie AW2 Icon.png 99/99 5/5 3/3
Soma (New Year's) AW2 Icon.png Soma (New Year's) AW2 Icon.png 99/#default: AW2[rarity] 5/5 3/3
Ehret AW Icon.png Ehret AW Icon.png 80/80 5/5 3/3
Momo AW Icon.png Momo AW Icon.png 80/80 5/5 3/3
Leaf AW Icon.png Leaf AW Icon.png 80/80 5/5 3/3
Margaret AW Icon.png Margaret AW Icon.png 80/80 5/5 3/3
Matilda AW Icon.png Matilda AW Icon.png 80/80 5/5 3/3
Filine AW Icon.png Filine AW Icon.png 80/80 5/5 3/3
Chizuru AW Icon.png Chizuru AW Icon.png 80/80 5/5 3/3
50px Kururu AW Icon.png 80/80 5/5 3/3
Ryuryu AW Icon.png Ryuryu AW Icon.png 80/80 5/5 3/3
Xiao AW Icon.png Xiao AW Icon.png 80/80 5/5 5/5
Frey AW Icon.png Frey AW Icon.png 80/80 5/5 3/3
Daniela (Yukata) AW Icon.png Daniela (Yukata) AW Icon.png 80/80 5/5 3/3
Anemone AW Icon.png Anemone AW Icon.png 80/80 5/5 3/3
Revy AW Icon.png Revy AW Icon.png 73/90 SAW 5/5
Lieselotte AW Icon.png Lieselotte AW Icon.png 54/90 5/5 5/5
Rorone AW Icon.png Rorone AW Icon.png 78/90 SAW 5/5
Sabrina AW Icon.png Sabrina AW Icon.png 53/90 SAW 5/5
Melvina AW Icon.png Melvina AW Icon.png 90/90 5/5 3/3
Julia AW Icon.png Julia AW Icon.png 90/90 SAW 3/3
Rumaria AW Icon.png Rumaria AW Icon.png 22/90 5/5 5/5
Seven AW Icon.png Seven AW Icon.png 14/90 5/5 5/5
Nephty AW Icon.png Nephty AW Icon.png 1/90 10/10 5/5
Leona AW Icon.png Leona AW Icon.png 1/90 5/5 3/3
Miruno AW Icon.png Miruno AW Icon.png 1/90 10/10 5/5
Chloe AW Icon.png Chloe AW Icon.png 1/90 10/10 5/5
Sandra AW Icon.png Sandra AW Icon.png 1/90 10/10 5/5
Kokoro AW Icon.png Kokoro AW Icon.png 65/90 10/10 5/5
Mordiberte AW Icon.png Mordiberte AW Icon.png 1/90 5/5 3/3
Dolce AW Icon.png Dolce AW Icon.png 90/90 SAW 3/3
Mia AW Icon.png Mia AW Icon.png 90/90 5/5 3/3
Racua AW Icon.png Racua AW Icon.png 90/90 5/5 3/3
Sayo AW Icon.png Sayo AW Icon.png 1/90 15/15 5/5
Lucia AW Icon.png Lucia AW Icon.png 1/90 10/10 5/5
Belinda AW Icon.png Belinda AW Icon.png 1/90 5/5 3/3
Prim AW Icon.png Prim AW Icon.png 1/90 5/5 3/3
Sabine AW Icon.png Sabine AW Icon.png 1/90 5/5 3/3
Junon AW Icon.png Junon AW Icon.png 1/90 5/5 3/3
Rita AW Icon.png Rita AW Icon.png 1/90 10/10 5/5
Helena AW Icon.png Helena AW Icon.png 1/90 10/10 5/5
Monica Icon.png Monica CC Icon.png 60/60 5/5 3/3
Louise AW Icon.png Louise AW Icon.png 1/90 1/5 0/3
Kyuubi Icon.png Kyuubi 1/80 1/3 0/3
Mephisto Icon.png Mephisto 80/80 2/5 0/3
50px Kurama File:Saw Icon.png 1/80 1/5 0/3